វិញ្ញាបនប័ត្រ

ក្រុមហ៊ុនយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការគ្រប់គ្រងគុណភាពផលិតផលនិងការស្ថាបនាម៉ាកបានឆ្លងកាត់“ វិញ្ញាបនប័ត្រប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពអន្តរជាតិអាយអេសអូ ៩០០១” និង“ អាយអេសអេស” វិញ្ញាបនប័ត្រផលិតផលិតផលវិញ្ញាបនប័ត្រផលិតផលហាឡាល់វិញ្ញាបនប័ត្រផលិតកម្មអាហារបៃតងនិងវិញ្ញាបនប័ត្រពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតនិង បានឈ្នះ“ អង្គភាពកម្រិតខ្ពស់គ្រប់គ្រងគុណភាព” ជាច្រើនដង។ នៅឆ្នាំ ២០០៦ ក្រុមហ៊ុនក៏ទទួលបានពានរង្វាន់“ សហគ្រាសសុចរិតភាពទីផ្សារចិន” ដោយគណៈកម្មាធិការសុចរិតភាពទីផ្សារចិន

Certificate display Certificate display Certificate display Certificate display Certificate display Certificate display Certificate display Certificate display Certificate display Certificate display Certificate display Certificate display
×